Kynningsrud

5. Sikkerhetsorganisasjon

5 sikkerhetsorganisasjon-1600

5.1 Overordnet ansvar

Styret og Daglig leder har overordnet ansvar for sikkerheten i bedriften. På det enkelte prosjekt er prosjektleder ansvarlig for sikkerheten. HMS-leder er system-ansvarlig og har ansvaret for sikkerhetskoordineringen i bedriften og mot eksterne.

5.2 Medarbeiders ansvar

Du som arbeider i Kynningsrud har ansvar for å medvirke til å holde et høyt sikkerhetsnivå gjennom ALLTID å tenke sikkerhet først. Du skal innrette deg etter de bestemmelser og pålegg som er gitt, og skal minimum bruke det verneutstyr som til enhver tid er påkrevet. Blir du oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og du selv ikke kan
utbedre forholdet, skal arbeidsleder eller sikkerhetsleder informeres før arbeidsoperasjonen utføres.

Om nødvendig varsles berørte medarbeidere og verneombud (VO).

5.3 Stanse arbeid

Om du som medarbeider mener at arbeidet ikke kan fortsette uten fare for liv og helse, skal du stanse arbeidet. Nærmeste overordnede varsles umiddelbart om situasjonen, og har videre ansvar for at situasjonen blir avklart.

5.4 Håndtering av vernesaker

Det er et hovedprinsipp at vernesaker skal løses på et lavest mulig nivå. Dette betyr at nærmeste leder bør involveres før verne-/hovedverneombud (VO/HVO) kobles inn. HMS-leder og VO/HVO vil bistå dersom forholdet ikke løses på laveste nivå. HMS-leder skal informeres i de tilfeller der det er behov for å gjennomføre systematiske- eller personrettede tiltak. HMS-leder har ansvar for å melde saker videre internt og eksternt, samt for at viktige saker behandles i AMU.

5.5 Verneombudsordning

Verneombudet

  • er din representant i helse-, miljø og sikkerhetsspørsmål og skal ivareta dine interesser i forhold som angår arbeidsmiljøet.

  • skal være en pådriver for å forbedre arbeidsmiljøet.

  • skal påse at lovens og forskriftenes krav til helse, miljø og sikkerhet blir oppfylt, og at arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres på en god måte i bedriften.

  • deltar på vernerunder og er fast medlem i AMU.


5 5 Verneombudsordning - 1600

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913