Kynningsrud

6.5 Orden, ryddighet og miljøarbeid

Vi forventer høy grad av ryddighet og miljøfokus på alle våre arbeidsplasser. Dette innebærer blant annet:

  • Uhindret adkomst til sikkerhets-, brannslukkings- og redningsutstyr.
  • Økt utnyttelse av tilgjengelig plass.
  • Lett og umiddelbar tilgang til forskjellig type løftemateriell og utstyr som skal benyttes.
  • Trivsel på arbeidsplassen.
  • At du skal følge anvisningene fra nærmeste leder, utføre arbeidet etter beste evne og behandle inventar, materialer, maskiner, verktøy etc. med forsiktighet.
  • At du alltid skal sørge for å ha det ryddig rundt deg mens arbeidet pågår. Arbeidet blir triveligere, samtidig med at effektiviteten øker.
  • At oljesøl øyeblikkelig skal tørkes opp. Filler som har vært brukt til å tørke opp olje, eller tilsvarende stoffer, kan være brannfarlige, og disse skal derfor straks plasseres i godkjent metallbeholder.
  • At du følger bedriftens retningslinjer for miljøarbeid og kildesortering. Farlig avfall skal plasseres i miljøcontainer eller på annet beskrevet returpunkt.Du har plikt til å undersøke kravene til deponering av det avfallet du skal kvitte deg med.

God orden har utelukkende positive effekter – alle har et personlig ansvar for å holde en høy standard!

En ryddig arbeidsplass gjør arbeidet triveligere, samtidig som effektiviteten øker. Dette er også en forutsetning for at vi skal nå våre miljømål.

6 5 Orden

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913