Kynningsrud

7.1 Vær oppmerksom på:

Sikkerhetsreglene gir opplysninger om faremomentene i de ulike arbeidsoperasjonene.

  • Sikkerhetsreglene er retningsgivende og tar ikke hensyn til lokale forhold på den enkelte arbeidsplass.
  • I forkant av, og under prosjektets gang, skal det utføres risikovurderinger (eksempelvis SJA) for å kartlegge og identifisere farer. Gjør deg kjent med utførte risikovurderinger som grunnlag for dine egne risikovurderinger. Vær klar over at tidligere utførte risikoanalyser legger føringer, og i mange tilfeller er forpliktende, for ditt arbeid..
  • Tiltak som reduserer risikoen til et fullt forsvarlig nivå skal iverksettes før arbeidet starter. Gjør deg kjent med dette!

Dersom du trenger mer informasjon for å kunne utføre den forestående arbeidsoppgave, finnes utdypende HMS-prosedyrer. Ta da kontakt med din leder.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913