Kynningsrud

8.1 Generelle regler

8.1.1 Maskiner/verktøy
• Risiko for å velte maskin/rigg ved oppstilling: NB! Bæredyktig grunn/underlag.
• Generell sikkerhetsavstand rundt pelemaskiner/kraner/borerigger er minimum mastens/kranbommens/boremastens lengde. Avvik skal dokumenteres gjennom SJA.
• Helning på nedkjøring i byggegropen må ikke overstige 15%.
• På grunn av generell stor klem- og veltfare, skal man påse at ingen uvedkommende er innenfor maskinens angitte arbeidsfelt, såfremt ikke egen SJA er utarbeidet.
• Ved klatring i mast skal alltid sikkerhetsline brukes der ikke annen fallsikring er tilgjengelig.
• Fare for oljesøl og lignende; ha alltid oljeabsorberende pulver i nærheten.

8.1.2 Pele-/Spuntmaskiner
• Ved skråpeling/-spunting henvises det til kapasitetstabeller for respektive maskin.
• Ingen skal oppholde seg under pelens/spuntens fallretning ved oppheising.
• Ingen av vinsjene skal være frikoblet før pelen/ spunten er i riktig posisjon.
• Ved svinging må det utvises varsomhet slik at lasten ikke slår bort i noe. Dette kan føre til rotasjon.
• Trekk aldri inn pele- og spuntelementer når loddet er i topp av masten.
• Peler skal fortrinnsvis lagres slik at spissen peker vekk fra maskinen. Da minsker faren for at pelen slår til siden under huking og oppreising.
• Maskinfører skal påse at pelen er kommet skikkelig på plass i pelehatten før rammingen startes. Hvis det foretas etterjustering, må det også påses at masten på pelemaskinen står rett i forhold til pelen.
•  Ved peling innefor 15 m fra publikum skal slagplate av aluminium benyttes.

8.1.3 Transport, lasting, lossing og lagring

8 1 3 stalkjerner

Generelt:
• Det skal løftes rett opp fra underlaget slik at lasten ikke kan “slå rundt”.
• Lasten skal alltid ”tas til seg” så nærme som mulig masten, før man svinger.
• Transportmiddel som skal lastes eller losses må stilles slik at lasting/ lossing kan skje på forsvarlig måte.
• Ved behov for mellomlegg ved lagring skal det brukes tre/stål (ikke knusbart materiale).
• Lasten skal sikres mot forskyvning både fremover og sideveis.
• Kjettingstrammere skal etterstrammes under transport.
• Viktig med sikring av løse rør ved lasting, lossing eller lagring.
• Lasten kan være ustabil ved feilaktig lagring.
• Grunnen bør vurderes/undersøkes slik at den ikke gir etter.

Betongpeler
• Det skal hukes i begge løftebøylene med 2-part kjetting med riktig lengde i forhold til pelelengden.
• Pelene må lagres på minimum to stykk strø som er lagt ut på plant underlag.
• Det skal legges strø slik at pelen ikke får unødig belastning ved agring/transport. Det vil si at de skal ligge rett under løftehempene.
• Pele med skadet løfteøre skal løftes med 2-part kjetting som blir snaret rundt pelen.
• Stabling høyere enn tre elementhøyder skal ikke skje, såfremt pelene ikke skal mellomlagres for en lengre periode. Stabling av mellomlager forutsetter egen plan, og utført med egnet maskinelt utstyr.

Stålbjelker
• Ved løfting av bjelker skal det benyttes 2-part kjetting.
• Lagring av bjelker med stegavstivere eller annen hindring skal lagres som vist på fig. 2.
• Lagring av “rene” bjelker skal utføres som vist på fig. 3.
• Bjelken må lagres slik at den kan reises uten fare for at den kan “slå rundt” eller på annen måte forvolde skade.

8 1 3 stålbjelker Fund

Stålkjerner
• Ved lasting/lossing er det viktig å sikre at kjernene ikke ruller, og at det blir benyttet nødvendig underlag og mellomlegg/kiler, slik at ikke påmonterte avstandsklosser blir skadet.
• Ved lasting på bil skal det brukes underlag med stoppere, slik at ikke stålkjerner har mulighet til forskyvning.

Stålrør
• Ved løfting av rør skal det benyttes 2-part kjetting.
• Ved lagring av stålrør skal disse sikres mot rulling ved å bruke låsekiler, se fig. 1 og 2.
• Ved lagring som vist på fig. 2., skal det ikke lagres flere i høyden enn i bredden.
• Ved lossing eller lagring som vist på fig. 1, skal rør merket A alltid hukes sist ved lossing, og legges først ved lagring. Under lossing/lasting må alltid rør merket A sikres mot forskyvning, som vist.
• Ved lossing av bil, sjekk lastens helning med vater. Start med det røret som ligger høyest. Etter at første rør er losset, så sikres minimum 2 underlag (fig. 1) med strammeband til bilens henger.

8 1 3 stalror

Spunt
• Ved løfting av pakker med spunt, skal disse snares med dertil godkjent kjetting-slings.
• Ved løfting av spunt, skal det benyttes 2-part kjetting med innkortingskroker. Lengde på kjetting må tilpasses i forhold til spuntens lengde, slik at arbeids-vinkelen blir ihht. løfteredskapets godkjenning. For å kompensere profil- forskjellen ved huking av doble U-spunt, benyttes innkortingslenke på den ene parten.
• Doble Z-spunt skal lagres med ryggen opp.
• Ved lagring av spunt med fordyblingsrør, skal nålene stables på en slik måte at stabelen blir minimalt skjev.
• Maksimalhøyde for lagring av spunt med påsveiset rør på byggeplasser skal ikke overskride 1,5m når man ikke har støtteanordninger.
• Lagret spunt skal ikke brukes som stigtrinn.

8 1 3 spunt

Når fordyblingsrør er påsveiset innvendig spuntbuk skal det benyttes strø, som på dette bildet.

8-1-4-fordyblingsror-med-stro-rev

8.1.4 Håndtering av sement, gysemasse (mørtel) og betong
• Benytt egnet vernetøy: Våt sement blir en lutblanding som kan gi etseskader på huden. Går du i klær som er tilsølt av våt sement, risikerer du dype etseskader, som må behandles av lege.
• Unngå innånding av sementstøv. Støvmaske klasse FFP2 anbefales, for eksempel 3M™ 8822 Vedlikeholdsfri støvmaske.
• Legg opp arbeidet slik at det blir minst mulig tilsøling av arbeidsklær og hud.
• Skift umiddelbart arbeidsklær som er gjennombløte av fersk betong eller mørtel. Sørg for å ha flere sett med arbeidsklær.
• Bruk vanntette støvler.
• Beskytt hendene med fôrede gummihansker når du arbeider med fersk betong eller mørtel.
• Skyll bort mørtel/betong med rent vann.
• Bruk en fuktighetskrem på hendene flere ganger daglig, dersom du har tendens til tørr hud eller eksem.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913