Kynningsrud

8.1 Generelle regler

8.1.1 Sveising
Ved sveising skal du:
• Alltid bruke skjerm, maske eller vernebriller med lysfilter som passer for den sveisemetoden du benytter.
• Tildekke eller fjerne isolasjon og andre brennbare materialer.
• Kontrollere at jordkabelen har god kontakt til arbeidsstykket.
• Beskytte kabler mot skade.
• Ikke ha med deg gasslighter (en sveisegnist kan punktere beholderen og antenne gassen).
• Benytte punktavsug når dette er tilgjengelig.Ved sveising i verkstedet skal overtrykksmaske benyttes dersom punktavsuget ikke når fram til sveisepunktet. Utover dette er det et generelt krav ved sveising at overtrykksmaske skal benyttes dersom det ikke er tilstrekkelig utlufting som sikrer at sveiserøyken drives bort fra sveisemasken.
• Benytte tørre hansker, fottøy med isolerende såle, og arbeidsklær som er egnet for sveising (som dekker mest mulig av huden).
• Ved bruk av rørtrådautomat i verkstedet må det sørges for at det er kjølevæske på maskinen, og at gassen har rett innstilling på manometeret.
• Ved gassveising og skjærebrenning skal tilbakeslagsventil og retursperre være montert, og oksygenkoplinger må ikke settes inn med olje eller fett. Dette kan føre til eksplosjon. Gassflaskene skal sikres i stående stilling.

Dersom du arbeider i nærheten av andre som sveiser, skal vernebriller med lysfilter benyttes. Vær også oppmerksom på å skjerme øynene mot innslipp av sterkt lys i sidesynet. Tettsittende briller anbefales.

8.1.2 Bruk av elektrisk utstyr
• Vær oppmerksom på mulig strømgjennomgang ved mulige skader på støpsler, ledninger og utstyr.
• Defekt utstyr skal ikke benyttes. Hold ikke i strømskapet når du skal trekke ut støpsel til utstyr som kan være defekt!
• Håndverktøy skal ha to-trinns bryter (hvis ikke skal støpsel tas ut før du forlater maskinen).

Vinkelsliper
• Støttehåndtak skal være påmontert.
• Elektriske kabler skal være uskadde.
• Beskyttelsesskjerm skal være fastmontert og i god stand.
• Det skal alltid brukes tettsittende briller og hørselvern.
• Det er brukers plikt å påse at personer og overflater som kan ta skade ikke blir utsatt for sprut og lignende (for eksempel glass, aluminiumsfasader, lakkerte overflater osv.).
• Legg aldri i fra deg en maskin før skiven har stoppet.

Bormaskiner
• Støttehåndtak skal være montert ved håndholdt bormaskin.
• Ved bruk av magnetbormaskin må man forsikre seg om at maskinen ikke faller ned dersom det oppstår et strømavbrudd. Det skal benyttes sikringstau i slike tilfeller.

8.1.3 Motorsag for betongskjæring
• Bruk alltid hørselvern, hansker, støvmaske og tettsittende vernebriller.
• Kontroller at sagbladet er forsvarlig festet. Sørg for at andre befinner seg på betryggende avstand.
• Vær oppmerksom på at:
– Når sagbladet begynner å rotere, så får bladet et dreiemoment som ”drar i sagen”.
– Sagbladet roterer i noe tid etter at gasshåndtaket er sluppet.
• Ikke bruk for stor kraft – la sagbladet arbeide.
• Ved saging av større kutt så er det fare for fastkiling av sagbladet.
• Sagen skal kun benyttes i områder med god utlufting.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913