Kynningsrud

8.4 Montering av betongelementer og stålkonstruksjoner

Elementet skal håndteres og monteres slik beskrevet i egen prosedyre, og ellers
etter anvisninger fra BAS/ML.

 • Vær oppmerksom på rotasjon av elementet når det henger i krana.
 • Bruk av styretau er påkrevet dersom en utilsiktet rotasjon av elementet
 • (løftet) kan føre til skader på personer, gjenstander eller konstruksjoner.
 • Ikke opphold deg under hengende last og i områder med klemfare. Dette kan
  være spesielt utfordrende ved montering i trappesjakter.
 • Før elementet frigjøres fra krana så har du ansvar for å kontrollere at opplegget
  er som beskrevet, og vurdere at montasjestabiliteten er ivaretatt.

8.4.1 Staging og stempling
Stage- og stemplingsplaner skal følges der disse foreligger. Utover dette gjelder følgende:

 • Stag skal ikke fjernes før elementet er permanent montert og ML/BAS har gitt sitt samtykke.
 • Ved staging må du kvalitetssikre at det er nok ”tyngde” i stagpunktet.
 • Bolter etter demonterte stag utgjør en snublefare og skal fjernes.
 • Stemp kan monteres i valgfri retning, men kapasiteten kan påvirkes av monteringsretningen.
 • Stemp skal stå i tilnærmet vertikal stilling etter montering.
 • Underlaget skal være stabilt, og fritt for snø, is og andre fremmedlegemer.
 • Det er ikke et mål å spenne dekkestøttene maksimalt. Hovedregelen er at det ikke skal være
  mulig for en person å løsrive med håndkraft.
 • Utstyr benyttet i utsatte posisjoner skal alltid sikres. Dette gjelder spesielt ved plassering på
 • ytterkant av dekke, og ved større utsparinger hvor arbeidsutstyret kan falle ned på et lavere nivå.
 • Stemp skal ikke fjernes uten samtykke fra ML/BAS.
 • Stemp kan løsne når det monteres flere til understøttelse av samme formål, og når endret
  belastning oppstår (som ved elementmontasje og ved demontering av ett av flere under
  samme element).
 • Det er ønskelig å minimere omfaget av arbeid i høyden, og dette må hensyntas og planlegges
  i forbindelse med sikring av stemp.

8.4.2 Bruk av åk og manuelle hulldekklyper
Prefab benytter to varianter av manuelle klyper – klypene til Transportutstyr og Leenstra.
Det kreves bruk av sikkerhetskjetting for begge varianter.
Sertifikater på arbeidsutstyret skal foreligge.

Brukere skal:
• Ha fått nødvendig opplæring og være kjent med rutinene for korrekt bruk.
• Foreta en visuell kontroll av elementet før løfteoperasjonen, og påse at gripesporet er fritt for is og
snø, og ellers er støpt med en jamn betongoverflate.
• Påse at klypen griper riktig i sporet og at sikkerhetskjettingen benyttes slik som beskrevet.
• Dersom det er innstøpte løft skal klyper ikke benyttes.

8.4.3 Bruk av hydraulisk åk med hydrauliske klyper
• Arbeidsutstyret er beregnet for elementlengder fra 6,5 til 12 meter, med en vekt på maksimalt 6 tonn.
• Bruker skal ha fått opplæring, og skal utføre visuell kontroll av gripesporet (tilsvarende som for bruk
av manuelle klyper).
• Utstyret må ikke benyttes uten at sikkerhetsarmene er i nedfelt posisjon, og justert slik at de ligger
maksimalt 5 cm under hulldekket.
• Hulldekket skal ikke løftes utelukkende ved å bruke sikkerhetsarmene.
• Alle låsesplinter må være montert, både under og etter bruk.

8.4.4 Montering, armering og fugestøp av hulldekk
• Monterings-, støpe- og armeringsarbeider skal utføres etter tegning, og i henhold til oppgitte kriterier.
• Før hulldekket legges på plass skal opplegget sikres mot rotasjon og uønsket
nedbøying. ML/BAS skal ha gitt klarsignal for monteringen.
• Opplegget skal være fritt for is og andre fremmedlegemer. Kontroller om det er beskrevet bruk
av (neopren) mellomlegg.
• Hulldekket skal ha beskrevet oppleggslengde, og ML/BAS skal alltid kontaktes
ved vurdering av avvik og tiltak.
• Sjekk om elementet skal justeres i overkant eller underkant.
• Dersom lift skal benyttes på hulldekk som ikke er fugestøpte så skal det gjennomføres en SJA.
• Drenshullene må alltid sjekkes og eventuelt borres opp. Dette for å sikre at vann fra byggeperioden
ikke blir stående i kanalene. Vær spesielt oppmerksom på områder rundt gjenstøpte kanaler og løft.
Sørg for å benytte ergonomisk riktig utstyr.
• Montering av det første hulldekket på planet kan være utfordrende med tanke på bruk av fallsikring.
Det anbefales at fallsikringen forberedes på elementet før løft.

8.4.5 Bygging av plattinger i sjakter
• Det skal benyttes våre egenproduserte-, eller andre godkjente bjelkesko som festes forskrifts-
messig i veggene.
• Bygging av plattinger forutsetter konstruksjonsvirke av trelastkvalitet C18, og forskalingsplater
(75cm*150cm) av tykkelse minimum 15 mm.
• Krav til senteravstand, dimensjoner på konstruksjonsvirke, og festing av plater er beskrevet i egen rutine.
• Maksimal avstand mellom platting og vegger skal ikke overstige 10 cm.
• Plattinger som har en spennvidde lengre enn 3,4 meter skal dimensjoneres av konstruktør.

8.4.6 Stålarbeider på byggeplass
• Lagring av stål skal gjøres på klargjort og avtalt plass slik at littra er lett synlig.
• Sagspon og kuler fra sandblåsing på støpte betongflater medfører fare for fallskader,
og skal fjernes fortløpende.
• Påsveisede dubber og oppstikkendejern skal beskyttes med propper (el.).
• Jamfør rutine for varme arbeider og gjeldende krav for bruk av åndedrettsvern
ved sveising, og ved sliping av galvanisering.
• HSQer bør forberedes for sikring av stemp før montering.
• Sørg for at det tydelig fremgår om stålet er ferdigmontert eller ikke.
• Viktig montasjearbeid som kan lede til forglemmelser skal ikke overlates til andre,
eller utsettes til påfølgende arbeidsøkt/-dag.

8.4.7 Redning etter fall i sele
• Ambulanse skal alltid rekvireres ved fall i sele.
• Det er viktig at den forulykkede forsøker å bevege armer og bein når vedkommende henger i selen.
• Redning utføres primært med evakueringssettet som finnes utstyrscontaineren, og slik det jevnlig
skal trenes på i montasjelaget. Som montør har du plikt til å sørge for at du er kjent med korrekt bruk
av evakueringssettet.
• For å unngå hengetraume er det viktig at redningen skjer raskt.
• Etter fall hvor person henger i fallsikringssele skal det umiddelbart sjekkes tilstand til den forulykkede,
og sørges for at eventuelt bevisstløse personer har frie luftveier.
• Du står fritt til å vurdere hva som er egnet redningsmetode. Dersom en alternativ måte for å få ned
den forulykkede vurderes som sikker, tidsbesparende og hensiktsmessig, så kan bruk av denne
metoden føre til redusert risiko for hengetraume og/eller andre personskader.
• Husk alltid å ivareta din egen sikkerhet ved redningsoperasjonen.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913