Kynningsrud

9. Verne- og sikkerhetsanordninger

9.1 Personlig verneutstyr (PVU )


 • Passende verneutstyr skal brukes avhengig av arbeidsoppgaven.

 • For pele- og spuntoperatør skal vernesko, synlighetsstøy, hjelm, hansker og
  vernebriller være fast utstyr.

 • Verneutstyret skal være rent og i god stand.

 • Løstsittende klær, halsbånd og ringer kan henge seg opp i utstyr og bør ikke benyttes.

 • Fallsikringsutstyr er en del av PVU for enkelte, og som eier er du ansvarlig for å
  utføre visuell kontroll, samt å påse at årlig kontroll er utført.

 • Annet verneutstyr skal benyttes i den utstrekning arbeidets art gjør det
  nødvendig og/eller er påbudt.

 • Sikkerhetsdatablader vil gi opplysninger om nødvendig verneutstyr ved bruk av kjemikalier.

 • Skitne klær skal ikke bæres i spise- eller oppholdsrom.

 • Dersom du har blitt tildelt et garderobeskap, skal arbeidstøy oppbevares i dette.


9 1 personlig verneutstyr

 

9.1.1 Hørselsvern
Bruk øreklokker og/eller plugger når du arbeider i støysoner. Riktig valg, stell og bruk er helt avgjørende for hvor god beskyttelse du får av hørselsvernet.
NB: LES MERKING!

9.1.2 Øyebeskyttelse

• Du skal benytte øyebeskyttelse i tråd med gjeldende krav på arbeidsplassen.
• Vernebriller er påkrevet ved arbeid som kan medføre at fremmedlegemer kommer inn på
øyet. Øyevern skal benyttes ved støpearbeider, pigging, boring, skjæring og kapping.
• I mange tilfeller gir hjelmbrillene tilstrekkelig beskyttelse. Ved støpe-, kutte- og slipearbeider som gir mye sprut skal tettsittende briller benyttes.
9.1 øye

9.1.3 Hjelm
• Ved hjelmpåbud skal alltid godkjent hjelm brukes. Sjekk datomerkingen.
• Ved arbeid i vind skal det påses at hjelmen ikke faller av, for eksempel ved bruk av hakestropp.

9.1.4 Fotbeskyttelse/vernesko
Bruk vernesko eller støvler av godkjent type. Pass på at gripesålen ikke er nedslitt, eller at vernetå “stikker frem”. Feil fottøy øker faren for fall og kan gi deg belastningsskader.

9.1.5 Arbeidsklær
Det skal benyttes firmaets arbeidsklær, som er tilpasset arbeidets art. De skal være lett synlige.

9.1.6 Håndbeskyttelse
• Arbeidshansker er påbudt å bruke på alle våre arbeidsplasser (unntak: Inne i maskiner og om en SJA tilsier noe annet).
• Vær påpasselig med å bruke egnede hansker for den type jobb du utfører (varmt arbeid, behandling av kjemikalier mm.) Ved bruk av tapetkniv med krokblad eller lignende skal det alltid brukes kutt- og skjæresikker hanske med kuttgrad 5 (slaktehanske).
• Sveisehansker skal benyttes ved sveising og når det benyttes skjærebrennerutstyr.

9.1.7 Åndedrettsvern
• Ved sveising og skjæring/sliping skal det brukes åndedrettsvern. På urent materiale brukes filter av typen A1B1E1 kombinert med partikkelfilter P3. På rent materiale brukes filter av typen P3.
• Der det er fare for dannelse av isocyanater skal åndedrettsvernet "bygges om" og kobles til trykkluft, enten med kompressor eller oksygenflaske. NB! Luften må være av god kvalitet! Alternativt kan kullfilter brukes (brukes da som engangsfilter).

9.2 Brannslukking


 • Brannslukkingsapparater er plassert på faste plasser i containere, i verkstedet og i maskiner.

 • Apparatet skal være merket med gyldighetsdato. Ved arbeid der brannslukningsapparat ikke er tilgjengelig, skal dette tas med.

 • Bruksanvisning er festet på beholderen

 • For å sikre at brannvernutstyret er tilgjengelig til enhver tid, er det forbudt å lagre noe som helst foran, eller på annen måte hindre adgangen til brannvernutstyret.

 • Dersom brannslukkingsapparatet har vært brukt eller plomberingen av annen
  grunn er brutt, skal dette straks rapporteres til nærmeste leder. Denne sørger for at apparatene blir etterfylt eller erstattet.

 • Gjør deg kjent med type og virkemåte til brannslukningsutstyr på stedet.


Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913