Kynningsrud

6. Arbeidsreglement

6 Arbeidsreglement - 1600

6.1 Fremmøte


 • Som medarbeider i KYG skal du være klar til å starte arbeidet ved arbeidstidens begynnelse. Du skal etterleve bedriftens rusmiddel- og spilleaktivitetspolitikk, og utenom fastsatte pauser skal du ikke forlate arbeidsplassen uten tillatelse.

 • Er du forhindret fra å møte frem til arbeidet, skal det snarest mulig meldes fra til nærmeste leder. IA-kontakt skal varsles om fraværet både første fraværsdag, og når du igjen er tilbake i arbeid. Ta, hvis mulig, alltid kontakt med bedriften før en eventuell sykemelding.

 • Du skal være upåvirket av rusmidler, og være skikket til å utføre arbeidet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte som er tråd med Kynningsruds interesser.

 • Enhver arbeidssituasjon skal risikovurderes, og personlig verneutstyr skal benyttes som beskrevet. Det forventes at du er aktivt deltakende i å nå bedriftens målsettinger i tråd med gjeldende handlingsplan og miljøpolitikk.


 ÆRLIGHET - LOJALITET - ENTUSIASME


6.2 Maskiner/Utstyr


 • Maskiner og utstyr skal ikke benyttes uten at du har fått tilstrekkelig opplæring.

 • Defekt utstyr skal ikke benyttes uten å ha utført en risikovurdering og iverksatt nødvendige tiltak.

 • Oppdager du feil/mangler på utstyr, skal dette leveres inn eller repareres. Reparasjon eller justeringer på løfte- og sikkerhetsutstyr skal kun utføres av godkjent instans.

 • Utstyr som kommer inn til lager skal alltid merkes med "OK", eller med informasjon om hva som skal repareres.

 • Instruksjonsboken er den overordnede prosedyre når det gjelder bruk av maskin og utstyr.

 • Arbeidet er ikke fullført før verktøy og utstyr er rengjort og lagt tilbake på plass.

 • Skjøteledninger, sveisekabler og luftslanger skal kveiles inn og henges opp når arbeidet er fullført.

 • All last og redskap skal surres og sikres forsvarlig under transport. Løfteutstyr skal før bruk visuelt kontrolleres for mulige skader og tilstrekkelig kapasitet.

 • Mobiltelefon skal ikke benyttes når det utføres arbeidsoperasjoner. Bruk av mobiltelefon ellers i arbeidstiden skal være begrenset til nødvendig bruk.


6.2 maskiner-utstyr

6.3 Generell adferd

I Kynningsruds lokaler, kjøretøy og maskiner er det røykeforbud.

Medarbeidere som er kjent med sikkerhetsregler og daglige gjøremål har medansvar for andres sikkerhet.

Egnet verktøy og nødvendig sikkerhetsutstyr skal være tilgjengelig før arbeidet begynner.

Rømningsveger skal holdes åpne. Det skal alltid være fri veg til alarmvarslere, brann- og sikkerhetsutstyr.

Pass på å holde/oppbevare brennbart materiale i god avstand fra tennkilder.

Arbeid aldri alene uten at det er gjort en risikovurdering.

Lojalitetsplikt innebærer at du skal ivareta arbeidsgiverens interesser, og ikke opptre slik at bedriftens omdømme eller forretningsdrift blir skadet. Kynningsrud oppfordrer medarbeiderne til å tenke seg godt om før man ytrer meninger eller legger ut bilder/filmer som omhandler jobb/kollegaer på sosiale medier, privat blogg e.l. Våre kjerneverdier "Ærlighet-Lojalitet-Entusiasme" er en selvfølge også i sosiale medier.

6 3 Generell adferd -sosmed

6.4 Kjemikalier


 • Du skal ikke arbeide med kjemikalier uten å ha sjekket merkingen og Sikkerhetsdatabadet, med spesiell vekt på faremomenter.

 • Ved innkjøp av nye kjemikalier skal du be om å få utlevert sikkerhetsdatablad. Bruk gjerne coBuilder Pro App.

 • Prosjektleder skal varsles om innkjøpet for registrering i kjemikalieregisteret (ProductXChange).

 • I prosjektets container skal det oppbevares sikkerhetsdatablader for alle kjemikalier som er i bruk.

 • Alle kjemikalier skal være merket, og oppbevares i henhold til sikkerhetsdatabladet.'

 • Punktene 2, 3, 4, 7, 8, 11 og 15 er spesielt nyttige ved vurdering av arbeidsmiljøet. Her finnes informasjon om hvilke stoffer kjemikaliene inneholder, hvilke farer som er forbundet med dem, og hvilke vernetiltak som skal ivaretas.

 • Sikkerhetsdatabladet tas med til lege dersom du blir utsatt for en ulykke der kjemikalier er involvert.


6 4 kjemikalier

 

Feil bruk av kjemikalier kan påføre deg helseskader som du aldri blir kvitt! Vær spesielt oppmerksom om et nytt og ukjent produkt skal benyttes.

6.5 Orden, ryddighet og miljøarbeid

Vi forventer høy grad av ryddighet og miljøfokus på alle våre arbeidsplasser. Dette innebærer blant annet:


 • Uhindret adkomst til sikkerhets-, brannslukkings- og redningsutstyr.

 • Økt utnyttelse av tilgjengelig plass.

 • Lett og umiddelbar tilgang til forskjellig type løftemateriell og utstyr som skal benyttes.

 • Trivsel på arbeidsplassen.

 • At du skal følge anvisningene fra nærmeste leder, utføre arbeidet etter beste evne og behandle inventar, materialer, maskiner, verktøy etc. med forsiktighet.

 • At du alltid skal sørge for å ha det ryddig rundt deg mens arbeidet pågår. Arbeidet blir triveligere, samtidig med at effektiviteten øker.

 • At oljesøl øyeblikkelig skal tørkes opp. Filler som har vært brukt til å tørke opp olje, eller tilsvarende stoffer, kan være brannfarlige, og disse skal derfor straks plasseres i godkjent metallbeholder.

 • At du følger bedriftens retningslinjer for miljøarbeid og kildesortering. Farlig avfall skal plasseres i miljøcontainer eller på annet beskrevet returpunkt.Du har plikt til å undersøke kravene til deponering av det avfallet du skal kvitte deg med.


God orden har utelukkende positive effekter – alle har et personlig ansvar for å holde en høy standard!

En ryddig arbeidsplass gjør arbeidet triveligere, samtidig som effektiviteten øker. Dette er også en forutsetning for at vi skal nå våre miljømål.

6 5 Orden

6.6 Rus og spillaktivitet

Hver enkelt medarbeider har ansvar for å overholde retningslinjene, slik at man er skikket til å utføre sine arbeidsoppgaver. Dette betyr blant annet:

6-6-rus-og-spillaktivitet

6.7 Brudd på arbeids- og sikkerhetsbestemmelser

Med brudd på arbeids- og sikkerhetsbestemmelser menes eksempelvis at medarbeideren:

 • Opptrer uaktsomt.

 • Ikke overholder bedriftens rusmiddel- og spillaktivtetspolitikk.

 • Bevisst fjerner eller beskadiger sikkerhetsutstyr.

 • Ikke overholder interne rutiner, verne- og sikkerhetsbestemmelser, eller rutiner som våre bestillere har fremsatt som krav.

 • Ikke overholder lover og forskrifter som den ansatte er informert om, eller burde ha kjent til.


Hovedregel:

Dersom en arbeids- eller sikkerhetsbestemmelse brytes en eller flere ganger så er
følgende reaksjonsmønster hovedregelen:
1. Det innkalles til et møte og/eller en «korrigerende samtale».
2. Det innkalles til et møte, og det gis en skriftlig advarsel.
3. Den ansatte sies opp eller gis avskjed.

Alvorlige brudd:

Et brudd på en arbeids- eller sikkerhetsbestemmelse som anses å være av alvorlig
karakter medfører direkte skriftlig advarsel. Forholdet rapporteres til
Daglig leder og HMS-leder, og advarselen har virkning i to år fra den
blir gitt.

Spesielt grove forseelser:

Grov uaktsomhet eller forsettlig handling som setter, eller kunne satt,
eget eller andres liv i fare, vil kunne medføre oppsigelse eller avskjed
ved første gangs forseelse. Bruk av alkohol eller andre rusmidler, eller
tilstand av bakrus, vil øyeblikkelig medføre bortvisning, og vil kunne
resultere i oppsigelse/avskjed ved første gangs forseelse.

 

6 7 Brudd på sikkerhetsbest - 1600

6.8 Forholdet til kunder og leverandører

Det forventes at du opptrer høflig og korrekt overfor bedriftens kunder og leverandører.

Du skal ikke tilegne deg økonomiske fordeler fra personer som du på bedriftens vegne kommer i kontakt med.

Våre medarbeidere er bedriftens ansikt utad, og skal etterleve vårt verdigrunnlag.

 

6 6 forhold til kund-levr

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913