Kynningsrud

7. Sikkerhetsregler – generelle

7.1 Vær oppmerksom på:

Sikkerhetsreglene gir opplysninger om faremomentene i de ulike arbeidsoperasjonene.

 • Sikkerhetsreglene er retningsgivende og tar ikke hensyn til lokale forhold på den enkelte arbeidsplass.

 • I forkant av, og under prosjektets gang, skal det utføres risikovurderinger (eksempelvis SJA) for å kartlegge og identifisere farer. Gjør deg kjent med utførte risikovurderinger som grunnlag for dine egne risikovurderinger. Vær klar over at tidligere utførte risikoanalyser legger føringer, og i mange tilfeller er forpliktende, for ditt arbeid..

 • Tiltak som reduserer risikoen til et fullt forsvarlig nivå skal iverksettes før arbeidet starter. Gjør deg kjent med dette!


Dersom du trenger mer informasjon for å kunne utføre den forestående arbeidsoppgave, finnes utdypende HMS-prosedyrer. Ta da kontakt med din leder.

7.2 Generelle regler

7.2.1 Oppstartsmøte

Prosjektleder har ansvar for at det blir avholdt et oppstartsmøte hvor prosjektets sikkerhetsplan og sikkerhetsrutiner gås gjennom med de involverte.

7 2 1 Sikkerhetsplan

7.2.2 Nytt mannskap

Alle nye på prosjektet skal gjennomgå og singere på utførte SJA, samt informeres om eventuelle andre risikovurderinger som er utført. Ved nytt innleid mannskap skal skjemaet "HMS innleide og midlertidige ansatte" fylles ut. Ved bruk av fremmedspråklig arbeidskraft skal det gjøres en risikovurdering med tanke på kommunikasjonsform.

7-2-2-nytt-mannskap

7.2.3 Fallsikring og arbeid i høyden

• Dersom andre sikringstiltak ikke kan iverksettes, skal personlig fallsikring benyttes der arbeidet kan medføre fare for fall på mer enn 2 meter.
• Du har et personlig ansvar for å benytte fallsikringsutstyr som er sertifisert og visuelt kontrollert.
• Stige kan unntaksvis, etter risikovurdering, benyttes ved kortvarige arbeider i høyden, dersom denne er sikret og egnet til formålet. Stigen skal være fri for skader og defekter, og skal stikke minst en meter forbi øvre nivå som den benyttes til adkomst.
• "Flyplasstiger" skal ikke benyttes i utsatte posisjoner uten at kompletterende sikkerhetssanordninger er vurdert og tatt i bruk (eksempelvis fallsikringsutstyr).
• Arbeid i høyden skal primært utføres med bruk av stillas eller personløfter.
• Den som betjener personløfter skal ha sertifisert opplæring for aktuell type, og som bruker har du plikt til å sjekke kravet til bruk av fallsikring.

7.2.4 Løfteoperasjoner
• Arbeidsområdet skal avsperres i samråd med oppdragsgiver.
• Gå aldri under hengende last, og advar andre som beveger seg i nærheten av løftesonen.

7-2-4-lofteoperasjoner

• Klemfare: Unngå skjevtrekk og hold ryggen fri, slik at du har mulighet tili å bevege deg bort fra en farlig og utsatt posisjon.

• Anhuking og bruk av løfteutstyr skal kun utføres av personell som har fått nødvendig opplæring. Sjekk medhjelpers kompetanse dersom du ikke ser
anhukersymbolet på hjelmen.

7-2-4-anhukerhjelm

• Du skal forsikre deg om at løfteutstyret er kontrollert og at det har tilstrekkelig kapasitet (se løftetabeller bak i boka).
• Vurder alltid bruk av styretau. Dette er spesielt viktig dersom det er fare for at løftet kan komme i kontakt med luftspente kabler eller andre formål.
• Linjeeier skal kontaktes når arbeid skal foregå nærmere enn 30 meter fra høyspentlinje. Det skal alltid utarbeides SJA i forkant når arbeidsoperasjonen kan komme i konflikt med strømførende kabler eller ledninger.

7.2.5 Radiokommunikasjon/Walkie-talkie

Ved løfteoppdrag som ikke kan utføres ved hjelp av visuelle signaler, benyttes åpen toveis radiokommunikasjon.Hørselvern med radio er ikke tillatt.

7.2.6 Mobiltelefon

• Mobiltelefonen er ikke egnet kommunikasjonssystem for bruk i løfteoperasjoner.
• Ved arbeidsoperasjoner som innebærer risiko, skal mobiltelefonen være avslått for ikke å ta fokus bort fra gjennomføringen.

7 2 6 moibiltelefon

7.2.7 Varme arbeider

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann (bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr). Det er krav om sertifikat for utførelse av disse arbeidsoperasjoner utenom på faste spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser.

Varme arbeider

Forholdsregler som skal ivaretas før, under og etter arbeidet er:
• Arbeidsplassen og de nærmeste omgivelsene skal være ryddet for brennbart avfall, og alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være beskyttet eller fjernet.
• Åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet.
• Godkjent slokkeutstyr skal være lett tilgjengelig på arbeidsplassen.
• Brannvakt skal være til stede under arbeidet, under pauser, og minst en time etter at arbeidet er avsluttet.
• For å unngå at glødende partikler kommer ned i støvlene skal man alltid ha buksen utenpå støvlene ved varme arbeider.
• Ved varme arbeider på materiale som kan frigjøre isocyanater (eks. isopor), må det tas spesielle forholdsregler i samarbeid med prosjektleder.

Ved bruk av skjærebrenner gjelder følgende:
➢ Begge hender skal fortrinnsvis holdes på brenner-forparten.
➢ Annet arbeid skal ikke utføres samtidig.
➢ Vurder alltid bruk av antiflamme bekledning.
➢ Bruk ikke hansker som er tilgriset med fett, da dette kan medføre eksplosjonsfare.
Merk: Det kan være krav om spesielle arbeidstillatelser for utførelse av varme arbeider – det er ditt ansvar å sjekke om det er et slikt krav på ditt prosjekt.

7.2.8 Bruk av kjemikalier
• Du skal ikke arbeide med kjemikalier uten å ha sjekket merkingen og gjort deg kjent med sikkerhetdatabladet.
• Feil bruk av kjemikalier kan påføre deg helseskader som du aldri blir kvitt!
• Vær spesielt oppmerksom når et nytt og ukjent produkt skal benyttes (punkt 6.4).

7.3 Maskiner og verktøy


 • Maskiner og verktøy skal kun benyttes og vedlikeholdes etter produsentens anvisninger gitt i manual/instruksjonsbok.

 • Du som bruker skal forvisse deg om at du har fått nødvendig opplæring, enten i form av krav om sertifisert (ekstern) eller dokumentert (intern) sikkerhets-opplæring.

 • Maskiner skal vedlikeholdes etter produsentens anvisning.

 • Ved bruk av strømaggregat skal aggregatet alltid jordes.


7.4 Håndtering av gass

Følgende skal ivaretas ved lagring, transport og bruk av gass:

 • Brannfarlig gass (eksempelvis propan) skal oppbevares på steder som er godt ventilert, og aldri i containere som er tilkoblet strøm, eller hvor det finnes andre tennkilder.

 • Propan skal ikke oppbevares i kjellere eller på loft.

 • Gassflasker (fulle og tomme) må behandles med forsiktighet og sikres mot å kunne velte.

 • Under transport skal gassflaskene være sikret mot bevegelse. Flaskeventilen skal være stengt og hette påsatt. Propan skal ikke transporteres liggende. En acetylen-flaske som har blitt transportert liggende skal stå oppreist i minimum en time før den benyttes.

 • Løfting av gassflasker skal utføres ved bruk av løfteanordninger godkjent for denne type løft.


Det er spesielle krav til lagring av ulike typer gass samlet. Skru alltid flaske-ventilen igjen ved avsluttet arbeid. Gass brukt til åpen ild på byggeplass krever sertifikat for varme arbeider. Bruk av ild eller andre tennkilder er forbudt der farlig stoff (eksempelvis gass) håndteres under slike forhold at brann, eksplosjon eller annen ulykke kan oppstå.

7 4 gass

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913