Kynningsrud

7.4 Håndtering av gass

Følgende skal ivaretas ved lagring, transport og bruk av gass:

  • Brannfarlig gass (eksempelvis propan) skal oppbevares på steder som er godt ventilert, og aldri i containere som er tilkoblet strøm, eller hvor det finnes andre tennkilder.
  • Propan skal ikke oppbevares i kjellere eller på loft.
  • Gassflasker (fulle og tomme) må behandles med forsiktighet og sikres mot å kunne velte.
  • Under transport skal gassflaskene være sikret mot bevegelse. Flaskeventilen skal være stengt og hette påsatt. Propan skal ikke transporteres liggende. En acetylen-flaske som har blitt transportert liggende skal stå oppreist i minimum en time før den benyttes.
  • Løfting av gassflasker skal utføres ved bruk av løfteanordninger godkjent for denne type løft.

Det er spesielle krav til lagring av ulike typer gass samlet. Skru alltid flaske-ventilen igjen ved avsluttet arbeid. Gass brukt til åpen ild på byggeplass krever sertifikat for varme arbeider. Bruk av ild eller andre tennkilder er forbudt der farlig stoff (eksempelvis gass) håndteres under slike forhold at brann, eksplosjon eller annen ulykke kan oppstå.

7 4 gass

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913