Kynningsrud

8. Sikkerhetsregler for arbeidsprosesser i Prefab

8.1 Generelle regler

8.1.1 Sveising
Ved sveising skal du:
• Alltid bruke skjerm, maske eller vernebriller med lysfilter som passer for den sveisemetoden du benytter.
• Tildekke eller fjerne isolasjon og andre brennbare materialer.
• Kontrollere at jordkabelen har god kontakt til arbeidsstykket.
• Beskytte kabler mot skade.
• Ikke ha med deg gasslighter (en sveisegnist kan punktere beholderen og antenne gassen).
• Benytte punktavsug når dette er tilgjengelig.Ved sveising i verkstedet skal overtrykksmaske benyttes dersom punktavsuget ikke når fram til sveisepunktet. Utover dette er det et generelt krav ved sveising at overtrykksmaske skal benyttes dersom det ikke er tilstrekkelig utlufting som sikrer at sveiserøyken drives bort fra sveisemasken.
• Benytte tørre hansker, fottøy med isolerende såle, og arbeidsklær som er egnet for sveising (som dekker mest mulig av huden).
• Ved bruk av rørtrådautomat i verkstedet må det sørges for at det er kjølevæske på maskinen, og at gassen har rett innstilling på manometeret.
• Ved gassveising og skjærebrenning skal tilbakeslagsventil og retursperre være montert, og oksygenkoplinger må ikke settes inn med olje eller fett. Dette kan føre til eksplosjon. Gassflaskene skal sikres i stående stilling.

Dersom du arbeider i nærheten av andre som sveiser, skal vernebriller med lysfilter benyttes. Vær også oppmerksom på å skjerme øynene mot innslipp av sterkt lys i sidesynet. Tettsittende briller anbefales.

8.1.2 Bruk av elektrisk utstyr
• Vær oppmerksom på mulig strømgjennomgang ved mulige skader på støpsler, ledninger og utstyr.
• Defekt utstyr skal ikke benyttes. Hold ikke i strømskapet når du skal trekke ut støpsel til utstyr som kan være defekt!
• Håndverktøy skal ha to-trinns bryter (hvis ikke skal støpsel tas ut før du forlater maskinen).

Vinkelsliper
• Støttehåndtak skal være påmontert.
• Elektriske kabler skal være uskadde.
• Beskyttelsesskjerm skal være fastmontert og i god stand.
• Det skal alltid brukes tettsittende briller og hørselvern.
• Det er brukers plikt å påse at personer og overflater som kan ta skade ikke blir utsatt for sprut og lignende (for eksempel glass, aluminiumsfasader, lakkerte overflater osv.).
• Legg aldri i fra deg en maskin før skiven har stoppet.

Bormaskiner
• Støttehåndtak skal være montert ved håndholdt bormaskin.
• Ved bruk av magnetbormaskin må man forsikre seg om at maskinen ikke faller ned dersom det oppstår et strømavbrudd. Det skal benyttes sikringstau i slike tilfeller.

8.1.3 Motorsag for betongskjæring
• Bruk alltid hørselvern, hansker, støvmaske og tettsittende vernebriller.
• Kontroller at sagbladet er forsvarlig festet. Sørg for at andre befinner seg på betryggende avstand.
• Vær oppmerksom på at:
- Når sagbladet begynner å rotere, så får bladet et dreiemoment som ”drar i sagen”.
- Sagbladet roterer i noe tid etter at gasshåndtaket er sluppet.
• Ikke bruk for stor kraft – la sagbladet arbeide.
• Ved saging av større kutt så er det fare for fastkiling av sagbladet.
• Sagen skal kun benyttes i områder med god utlufting.

8.2 Arbeidsprosesser i verkstedet og uteområdet på Valle

8.2.1 Generelt
• Traverskraner, bukkekraner, maskiner og utstyr skal ikke benyttes før man har fått intern opplæring. For arbeidsutstyr med krav til sertifisert opplæring, så gjelder dette som et tilleggskrav.
• Opplæringen skal være dokumentert for hver enkelt bruker i rutine 7-KPN-D19 Sikkerhetsopplæring – arbeidsutstyr i stålverkstedet.
• Regler for bruk av verneutstyr er beskrevet i 7-BKN-P75 Sikkerhetsregler Valle.
• Farlig avfall skal plasseres i miljøcontaineren, og annet avfall skal kildesorteres i de fraksjoner det er tilrettelagt for.
• Stål skal ikke lagres i gangsoner i verkstedet.
• Stålkonstruksjoner som legges på vogner skal ikke stikke utenfor i fremkant, eller på sidene av vognene. Det skal ikke henge noe ned under vognene.
• Det skal ikke legges stålkonstruksjoner lagvis i høyden på vognene, og heller ikke slik at stålkonstruksjonene hekter i hverandre ved lossing.
• Stålkonstruksjoner som måler under Europallstørrelse (1200mmx800mm) skal fortrinnsvis legges på pall.
• Den som legger stålkonstruksjoner på vogn skal sørge for synlig merking, samt at det er lett å få tak i stålet med gaffeltruck ved lossing.

8.2.2 Stålsag
• Sagfører skal være i verkstedet og holde saga under oppsyn.
• Kontrollmåling skal ikke forekomme når saga er i gang.
• Bandstyring justeres etter det aktuelle stålet.
• Rengjøring av saga skal skje fortløpende, men ikke i forbindelse med at saga er i drift.
• Bruk ikke hansker uten mansjett.
• Vær observant på mulig klemfare.

8.2.3 Plasmabrenner
• Avsug skal alltid benyttes.
• Ikke se direkte mot brenneren.
• Se opp for sprut.
• Benytt vernebriller og hørselvern.
• Ved bevegelse på brennerflaten ved brenning bør verneskoene ha høy hælkappe.

8.2.4 Utelager, parkering og «på-løsen-biler»
• På uteområdet er det hjelmpåbud, med «unntak for bevegelse til og fra kjøretøy utenom løftesoner».
• Stål skal lagres forsvarlig, og med beskyttelse av oppstikkende jern og dubber.
• Kjegler eller annen markering skal benyttes dersom formål stikker ut i gang- eller kjøresoner (eksempelvis drag til traller).
• Privatbiler skal ikke parkeres på området for utelager.

For «På-løsen-biler» gjelder følgende:
• Rutinen for bruk av kjøretøyet.
• Bilden skal parkeres med fronten ut, slik at man kan unngå rygging ved utkjøring.
• Meld fra til bilansvarlig dersom det påvises defekter.
• Sjekk at bilen er utstyrt med riktig dekk for sesongen (gjelder spesielt i perioden for dekkomlegg).
• Det er røykeforbud i bilene.
• Oppbevar aldri koden til Shellkortet sammen med kortet.

8.3 Arbeidsprosesser på byggeplass

Montasjearbeider krever sikring, avsperring og risikovurdering:

 • Dekkekanter og utsparinger skal sikres med rekkverk umiddelbart under  montering (mindre utsparinger tettes med lemmer som sikres mot utilsiktet forflytting).

 • SJA skal gjennomføres dersom sparkelister ikke monteres.

 • Oppstikkende dubber, gjengestenger, armeringsjern og lignende skal sikres, slik at mulige personskader ved fall over disse minimeres.

 • Risikoen for fall i trapper og på repos skal minimeres ved at man holder det ryddig og fjerner unødvendig snublefare
  (eksempelvis at kabler henges opp, og at man raskest mulig fjerner transportsikringer i dørutsparinger).

 • Du må forsikre deg om at verken du eller andre kommer under hengende last.

 • Dersom vi ikke er alene på byggeplassen så skal arbeidsområdet sperres av i samråd med oppdragsgiver.

 • I fleretasjes bygg, hvor hulldekk benyttes i etasjeskillene, skal det avsperres helt ned til bunnen. Det kreves dokumentert risikovurdering dersom dette kravet skal fravikes.

 • Den som skal bruke stillas, må forvisse seg om at denne er sertifisert og klar til bruk (se etter grønt sertifikat).

 • Unngå «kameratfeller» ved å sikre fullførelsen av arbeidsmomentet. Viktig montasjearbeid som kan innebære risiko
  ved forglemmelser skal ikke utsettes eller overlates til andre uten en tydelig informasjonsformidling.


8.3.1 Riggplass og adkomstsoner
• Det skal foreligge en riggplan som angir hvor elementer kan mellomlagres, og utstyr oppbevares.
• Det er spesielle krav for oppstilling av veggkassetter og veggstativ.
• Egnede adkomstveier skal være etablert, og behov for utbedring og (vinter)vedlikehold skal varsles.
• Behov for ryggevakt og følgemann vurderes i hvert enkelt tilfelle.

8.3.2 Mottak av betongelementer
Det skal alltid:
• Etableres kontakt med sjåfør når elementbilen ankommer byggeplass. Dette for å formidle nødvendig informasjon om lossingen.
• Avklares om sjåføren har nødvendig anhukerkurs, og hvorvidt det bør være to personer på bilen ved lossing.
• Foretas en kontroll av følgeseddelen og at sjekkpunktene på denne er utfylt. Skader og avvik noteres på følgeseddel, og informasjon om dette formidles til montasjeleder (ML)/BAS.
• Utvises varsomhet i elementhåndteringen. Elementene må behandles forsiktig for å unngå skader, og håndteres slik beskrevet i prosedyre for aktuell elementtype. Det er spesielle krav for Klasse-1- Produkter.

8.3.3 Lossing og mellomlagring
• Lossing som innebærer arbeider i høyden krever tilrettelegging, eksempelvis i form av stillas, personløfter eller stiger som tilpasses og sikres.
• Området skal avsperres dersom det er fare for at noen kommer innenfor nødvendig sikkerhetssone.
• Forsiktighet må utvises ved frigjøring og lossing av vegger fra A-bukker. Sjekk at veggene er kilet i underkant slik at de er stabile mot stativet når lastsikringskjettingene løsnes.
• Mellomlagring skal utføres i henhold til beskrivelsen for aktuell elementtype, og ellers etter instruksjoner fra ML/BAS.
• Som anhuker må du sjekke vinkelen på kranvajeren før du gir signal om at det kan løftes. Dette for å forhindre klemskader som kan oppstå ved at elementet «drar avgårde» ved løft.
• Dersom det skal lagres flere elementer enn det som er forutsatt i riggplanen, så skal denne revideres og/eller SJA utarbeides.

8.3.4 Bruk av veggstativ og veggkassett
• Krav til underlag for oppstillingsplassen er beskrevet i egen rutine.
• Risikoen for velt er størst når bil og henger kjører ut av kassetten, og i kombinasjon med høye vegger og «ikke-optimale» grunnforhold.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Underlaget må være stabilt.

 • Veggkassetten må gi tilstrekkelig vertikal støtte til veggene.

 • Gjør en kvalitetssjekk av overgangen mellom kassettens vertikale og horisontale rammekonstruksjon.

 • Ingen skjevstilling av elementer.

 • Vindfang på utsatte steder ved lagring av høye element.

 • Klemskader ved løft av element.

 • Anhuking innebærer arbeid i høyden.

 • Stabiliteten til gjenværende element kan bli påvirket når ett element fjernes.

 • Manglende frigjøring av gafler og uforsiktig håndtering kan gi elementet skader som er kostbare å utbedre. Dette gjelder spesielt dersom elementet er et Klasse 1-Produkt.


Det skal utarbeides en SJA dersom forutsetningene for bruk av kassetter og stativ ikke er slik rutinene beskriver.

8.4 Montering av betongelementer og stålkonstruksjoner

Elementet skal håndteres og monteres slik beskrevet i egen prosedyre, og ellers
etter anvisninger fra BAS/ML.

 • Vær oppmerksom på rotasjon av elementet når det henger i krana.

 • Bruk av styretau er påkrevet dersom en utilsiktet rotasjon av elementet

 • (løftet) kan føre til skader på personer, gjenstander eller konstruksjoner.

 • Ikke opphold deg under hengende last og i områder med klemfare. Dette kan
  være spesielt utfordrende ved montering i trappesjakter.

 • Før elementet frigjøres fra krana så har du ansvar for å kontrollere at opplegget
  er som beskrevet, og vurdere at montasjestabiliteten er ivaretatt.


8.4.1 Staging og stempling
Stage- og stemplingsplaner skal følges der disse foreligger. Utover dette gjelder følgende:

 • Stag skal ikke fjernes før elementet er permanent montert og ML/BAS har gitt sitt samtykke.

 • Ved staging må du kvalitetssikre at det er nok ”tyngde” i stagpunktet.

 • Bolter etter demonterte stag utgjør en snublefare og skal fjernes.

 • Stemp kan monteres i valgfri retning, men kapasiteten kan påvirkes av monteringsretningen.

 • Stemp skal stå i tilnærmet vertikal stilling etter montering.

 • Underlaget skal være stabilt, og fritt for snø, is og andre fremmedlegemer.

 • Det er ikke et mål å spenne dekkestøttene maksimalt. Hovedregelen er at det ikke skal være
  mulig for en person å løsrive med håndkraft.

 • Utstyr benyttet i utsatte posisjoner skal alltid sikres. Dette gjelder spesielt ved plassering på

 • ytterkant av dekke, og ved større utsparinger hvor arbeidsutstyret kan falle ned på et lavere nivå.

 • Stemp skal ikke fjernes uten samtykke fra ML/BAS.

 • Stemp kan løsne når det monteres flere til understøttelse av samme formål, og når endret
  belastning oppstår (som ved elementmontasje og ved demontering av ett av flere under
  samme element).

 • Det er ønskelig å minimere omfaget av arbeid i høyden, og dette må hensyntas og planlegges
  i forbindelse med sikring av stemp.


8.4.2 Bruk av åk og manuelle hulldekklyper
Prefab benytter to varianter av manuelle klyper – klypene til Transportutstyr og Leenstra.
Det kreves bruk av sikkerhetskjetting for begge varianter.
Sertifikater på arbeidsutstyret skal foreligge.

Brukere skal:
• Ha fått nødvendig opplæring og være kjent med rutinene for korrekt bruk.
• Foreta en visuell kontroll av elementet før løfteoperasjonen, og påse at gripesporet er fritt for is og
snø, og ellers er støpt med en jamn betongoverflate.
• Påse at klypen griper riktig i sporet og at sikkerhetskjettingen benyttes slik som beskrevet.
• Dersom det er innstøpte løft skal klyper ikke benyttes.

8.4.3 Bruk av hydraulisk åk med hydrauliske klyper
• Arbeidsutstyret er beregnet for elementlengder fra 6,5 til 12 meter, med en vekt på maksimalt 6 tonn.
• Bruker skal ha fått opplæring, og skal utføre visuell kontroll av gripesporet (tilsvarende som for bruk
av manuelle klyper).
• Utstyret må ikke benyttes uten at sikkerhetsarmene er i nedfelt posisjon, og justert slik at de ligger
maksimalt 5 cm under hulldekket.
• Hulldekket skal ikke løftes utelukkende ved å bruke sikkerhetsarmene.
• Alle låsesplinter må være montert, både under og etter bruk.

8.4.4 Montering, armering og fugestøp av hulldekk
• Monterings-, støpe- og armeringsarbeider skal utføres etter tegning, og i henhold til oppgitte kriterier.
• Før hulldekket legges på plass skal opplegget sikres mot rotasjon og uønsket
nedbøying. ML/BAS skal ha gitt klarsignal for monteringen.
• Opplegget skal være fritt for is og andre fremmedlegemer. Kontroller om det er beskrevet bruk
av (neopren) mellomlegg.
• Hulldekket skal ha beskrevet oppleggslengde, og ML/BAS skal alltid kontaktes
ved vurdering av avvik og tiltak.
• Sjekk om elementet skal justeres i overkant eller underkant.
• Dersom lift skal benyttes på hulldekk som ikke er fugestøpte så skal det gjennomføres en SJA.
• Drenshullene må alltid sjekkes og eventuelt borres opp. Dette for å sikre at vann fra byggeperioden
ikke blir stående i kanalene. Vær spesielt oppmerksom på områder rundt gjenstøpte kanaler og løft.
Sørg for å benytte ergonomisk riktig utstyr.
• Montering av det første hulldekket på planet kan være utfordrende med tanke på bruk av fallsikring.
Det anbefales at fallsikringen forberedes på elementet før løft.

8.4.5 Bygging av plattinger i sjakter
• Det skal benyttes våre egenproduserte-, eller andre godkjente bjelkesko som festes forskrifts-
messig i veggene.
• Bygging av plattinger forutsetter konstruksjonsvirke av trelastkvalitet C18, og forskalingsplater
(75cm*150cm) av tykkelse minimum 15 mm.
• Krav til senteravstand, dimensjoner på konstruksjonsvirke, og festing av plater er beskrevet i egen rutine.
• Maksimal avstand mellom platting og vegger skal ikke overstige 10 cm.
• Plattinger som har en spennvidde lengre enn 3,4 meter skal dimensjoneres av konstruktør.

8.4.6 Stålarbeider på byggeplass
• Lagring av stål skal gjøres på klargjort og avtalt plass slik at littra er lett synlig.
• Sagspon og kuler fra sandblåsing på støpte betongflater medfører fare for fallskader,
og skal fjernes fortløpende.
• Påsveisede dubber og oppstikkendejern skal beskyttes med propper (el.).
• Jamfør rutine for varme arbeider og gjeldende krav for bruk av åndedrettsvern
ved sveising, og ved sliping av galvanisering.
• HSQer bør forberedes for sikring av stemp før montering.
• Sørg for at det tydelig fremgår om stålet er ferdigmontert eller ikke.
• Viktig montasjearbeid som kan lede til forglemmelser skal ikke overlates til andre,
eller utsettes til påfølgende arbeidsøkt/-dag.

8.4.7 Redning etter fall i sele
• Ambulanse skal alltid rekvireres ved fall i sele.
• Det er viktig at den forulykkede forsøker å bevege armer og bein når vedkommende henger i selen.
• Redning utføres primært med evakueringssettet som finnes utstyrscontaineren, og slik det jevnlig
skal trenes på i montasjelaget. Som montør har du plikt til å sørge for at du er kjent med korrekt bruk
av evakueringssettet.
• For å unngå hengetraume er det viktig at redningen skjer raskt.
• Etter fall hvor person henger i fallsikringssele skal det umiddelbart sjekkes tilstand til den forulykkede,
og sørges for at eventuelt bevisstløse personer har frie luftveier.
• Du står fritt til å vurdere hva som er egnet redningsmetode. Dersom en alternativ måte for å få ned
den forulykkede vurderes som sikker, tidsbesparende og hensiktsmessig, så kan bruk av denne
metoden føre til redusert risiko for hengetraume og/eller andre personskader.
• Husk alltid å ivareta din egen sikkerhet ved redningsoperasjonen.


8.5 Referanseliste - utfyllende HMS /KS-rutiner

 

4.7-KPN-S27 Sjekkliste SJA
7-BKN-P75 Sikkerhetsregler Valle
7-KPN-D19 Sikkerhetsopplæring – arbeidsutstyr i stålverkstedet
7-KPN-P2 Truckkjøring
7-KPN-P5 Sveiseapparat
7-KPN-P6 Søylebormaskin
7-KPN-P7 Kjernebormaskin Rotabroch
7-KPN-P12 Elektrisk utstyr generelt
7-KPN-P15 Traverskrankjøring i verksted
7-KPN-P16 Elementmontasje – generell instruks
7-BKN-P20 Skjærebrenner
7-KPN-P27 Boltepistoler
7-KPN-P29 Fallsikringsutstyr
7-KPN-P31 Bormaskiner – med og uten magnet
7-KPN-P32 Stiger
7-KPN-P33 Bygningsager
7-KPN-P34 Stemp/dekkestøtter. Montering og demontering
7-KPN-P35 Motorsag med diamantblad
7-KPN-P56 Redning etter fall i sele
7-KPN-P57 Plattinger i sjakter

Relatert til spesifikke betongprodukter:
7-KPN-P17 Betong. Huking, lasting og lossing av HD
7-KPN-P19 Søyler. Montering og håndtering
7-KPN-P20 Hydrauliske åk og klyper. Bruk og vedlikehold.
7-KPN-P20 Betong. Montering og fugestøp av hulldekk
7-KPN-P21 Betong. Håndtering og montering av DT
7-KPN-P22 Betong. Håndtering og montering av SDT
7-KPN-P23 Betong. Håndtering og montering av SIB/IB-bjelker
7-KPN-P24 Betong. Håndtering og montering av vegger
7-KPN-P25 Betong. Håndtering og montering av trapper
7-KPN-P26 Betong. Montering og håndtering av balkonger
7-KPN-P36 Bjelker. Montering og håndtering
7-KPN-P66 Betong. Håndtering av klasse 1-produkter

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913