Kynningsrud

8.2 Arbeidsprosesser i verkstedet og uteområdet på Valle

8.2.1 Generelt
• Traverskraner, bukkekraner, maskiner og utstyr skal ikke benyttes før man har fått intern opplæring. For arbeidsutstyr med krav til sertifisert opplæring, så gjelder dette som et tilleggskrav.
• Opplæringen skal være dokumentert for hver enkelt bruker i rutine 7-KPN-D19 Sikkerhetsopplæring – arbeidsutstyr i stålverkstedet.
• Regler for bruk av verneutstyr er beskrevet i 7-BKN-P75 Sikkerhetsregler Valle.
• Farlig avfall skal plasseres i miljøcontaineren, og annet avfall skal kildesorteres i de fraksjoner det er tilrettelagt for.
• Stål skal ikke lagres i gangsoner i verkstedet.
• Stålkonstruksjoner som legges på vogner skal ikke stikke utenfor i fremkant, eller på sidene av vognene. Det skal ikke henge noe ned under vognene.
• Det skal ikke legges stålkonstruksjoner lagvis i høyden på vognene, og heller ikke slik at stålkonstruksjonene hekter i hverandre ved lossing.
• Stålkonstruksjoner som måler under Europallstørrelse (1200mmx800mm) skal fortrinnsvis legges på pall.
• Den som legger stålkonstruksjoner på vogn skal sørge for synlig merking, samt at det er lett å få tak i stålet med gaffeltruck ved lossing.

8.2.2 Stålsag
• Sagfører skal være i verkstedet og holde saga under oppsyn.
• Kontrollmåling skal ikke forekomme når saga er i gang.
• Bandstyring justeres etter det aktuelle stålet.
• Rengjøring av saga skal skje fortløpende, men ikke i forbindelse med at saga er i drift.
• Bruk ikke hansker uten mansjett.
• Vær observant på mulig klemfare.

8.2.3 Plasmabrenner
• Avsug skal alltid benyttes.
• Ikke se direkte mot brenneren.
• Se opp for sprut.
• Benytt vernebriller og hørselvern.
• Ved bevegelse på brennerflaten ved brenning bør verneskoene ha høy hælkappe.

8.2.4 Utelager, parkering og «på-løsen-biler»
• På uteområdet er det hjelmpåbud, med «unntak for bevegelse til og fra kjøretøy utenom løftesoner».
• Stål skal lagres forsvarlig, og med beskyttelse av oppstikkende jern og dubber.
• Kjegler eller annen markering skal benyttes dersom formål stikker ut i gang- eller kjøresoner (eksempelvis drag til traller).
• Privatbiler skal ikke parkeres på området for utelager.

For «På-løsen-biler» gjelder følgende:
• Rutinen for bruk av kjøretøyet.
• Bilden skal parkeres med fronten ut, slik at man kan unngå rygging ved utkjøring.
• Meld fra til bilansvarlig dersom det påvises defekter.
• Sjekk at bilen er utstyrt med riktig dekk for sesongen (gjelder spesielt i perioden for dekkomlegg).
• Det er røykeforbud i bilene.
• Oppbevar aldri koden til Shellkortet sammen med kortet.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913