Kynningsrud

8.3 Arbeidsprosesser på byggeplass

Montasjearbeider krever sikring, avsperring og risikovurdering:

 • Dekkekanter og utsparinger skal sikres med rekkverk umiddelbart under  montering (mindre utsparinger tettes med lemmer som sikres mot utilsiktet forflytting).
 • SJA skal gjennomføres dersom sparkelister ikke monteres.
 • Oppstikkende dubber, gjengestenger, armeringsjern og lignende skal sikres, slik at mulige personskader ved fall over disse minimeres.
 • Risikoen for fall i trapper og på repos skal minimeres ved at man holder det ryddig og fjerner unødvendig snublefare
  (eksempelvis at kabler henges opp, og at man raskest mulig fjerner transportsikringer i dørutsparinger).
 • Du må forsikre deg om at verken du eller andre kommer under hengende last.
 • Dersom vi ikke er alene på byggeplassen så skal arbeidsområdet sperres av i samråd med oppdragsgiver.
 • I fleretasjes bygg, hvor hulldekk benyttes i etasjeskillene, skal det avsperres helt ned til bunnen. Det kreves dokumentert risikovurdering dersom dette kravet skal fravikes.
 • Den som skal bruke stillas, må forvisse seg om at denne er sertifisert og klar til bruk (se etter grønt sertifikat).
 • Unngå «kameratfeller» ved å sikre fullførelsen av arbeidsmomentet. Viktig montasjearbeid som kan innebære risiko
  ved forglemmelser skal ikke utsettes eller overlates til andre uten en tydelig informasjonsformidling.

8.3.1 Riggplass og adkomstsoner
• Det skal foreligge en riggplan som angir hvor elementer kan mellomlagres, og utstyr oppbevares.
• Det er spesielle krav for oppstilling av veggkassetter og veggstativ.
• Egnede adkomstveier skal være etablert, og behov for utbedring og (vinter)vedlikehold skal varsles.
• Behov for ryggevakt og følgemann vurderes i hvert enkelt tilfelle.

8.3.2 Mottak av betongelementer
Det skal alltid:
• Etableres kontakt med sjåfør når elementbilen ankommer byggeplass. Dette for å formidle nødvendig informasjon om lossingen.
• Avklares om sjåføren har nødvendig anhukerkurs, og hvorvidt det bør være to personer på bilen ved lossing.
• Foretas en kontroll av følgeseddelen og at sjekkpunktene på denne er utfylt. Skader og avvik noteres på følgeseddel, og informasjon om dette formidles til montasjeleder (ML)/BAS.
• Utvises varsomhet i elementhåndteringen. Elementene må behandles forsiktig for å unngå skader, og håndteres slik beskrevet i prosedyre for aktuell elementtype. Det er spesielle krav for Klasse-1- Produkter.

8.3.3 Lossing og mellomlagring
• Lossing som innebærer arbeider i høyden krever tilrettelegging, eksempelvis i form av stillas, personløfter eller stiger som tilpasses og sikres.
• Området skal avsperres dersom det er fare for at noen kommer innenfor nødvendig sikkerhetssone.
• Forsiktighet må utvises ved frigjøring og lossing av vegger fra A-bukker. Sjekk at veggene er kilet i underkant slik at de er stabile mot stativet når lastsikringskjettingene løsnes.
• Mellomlagring skal utføres i henhold til beskrivelsen for aktuell elementtype, og ellers etter instruksjoner fra ML/BAS.
• Som anhuker må du sjekke vinkelen på kranvajeren før du gir signal om at det kan løftes. Dette for å forhindre klemskader som kan oppstå ved at elementet «drar avgårde» ved løft.
• Dersom det skal lagres flere elementer enn det som er forutsatt i riggplanen, så skal denne revideres og/eller SJA utarbeides.

8.3.4 Bruk av veggstativ og veggkassett
• Krav til underlag for oppstillingsplassen er beskrevet i egen rutine.
• Risikoen for velt er størst når bil og henger kjører ut av kassetten, og i kombinasjon med høye vegger og «ikke-optimale» grunnforhold.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Underlaget må være stabilt.
 • Veggkassetten må gi tilstrekkelig vertikal støtte til veggene.
 • Gjør en kvalitetssjekk av overgangen mellom kassettens vertikale og horisontale rammekonstruksjon.
 • Ingen skjevstilling av elementer.
 • Vindfang på utsatte steder ved lagring av høye element.
 • Klemskader ved løft av element.
 • Anhuking innebærer arbeid i høyden.
 • Stabiliteten til gjenværende element kan bli påvirket når ett element fjernes.
 • Manglende frigjøring av gafler og uforsiktig håndtering kan gi elementet skader som er kostbare å utbedre. Dette gjelder spesielt dersom elementet er et Klasse 1-Produkt.

Det skal utarbeides en SJA dersom forutsetningene for bruk av kassetter og stativ ikke er slik rutinene beskriver.

Søk:

Personlig sikkerhetshåndbok


HMS-leder Fundamentering: Remi Bjørkå
Tel. 481 08 913